یکی از برنامه هایی است که در شناسایی کروموزوم ها استفاده می شود